Author: administratorius

  Po Evangelijos ir pamokslo prasideda Krikšto liturgija. Vardais pakviečiami katechumenai.Kun. Teateinie katechumenas (-ė) N. Katechumenas, priėjęs sako: Esu.Visiems prisistačius, kunigas kreipiasi į susirinkusius: Brangieji, sutartinai maldaukime visagalį Tėvą, kad šiems mūsų broliams ir seserims sustiprintų šventą viltį ir juos, prie atgimimo versmės atėjusius, apglėbtų...

Artėja ŠEIMŲ ŠVENTĖ - gegužės 15 d. Žalgirio arenoje, detalesnę informaciją spausti čia. Jau galima įsigyti bilietus KAUNO ARKIVYSKUPIJOS SEIMOS CENTRE, o taip pat Didįjį Ketvirtadienį, bilietus Jūsų parapijiečiams, mokykloms ir t.t. bus galima įsigyti ir KURIJOJE po Šv. Mišių.  Bilietu kaina...

DARBOTVARKĖ (IŠ KAUNO ARKIVYSKUPIJOS II SINODO NUTARIMU) 183. Ne vėliau kaip po trijų savaičių turi įvykti antras posėdis, kuriame sudaromos pagrindinės parapijos pastoracinės tarybos struktūros. 184. Šiame posėdyje išrenkamas parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas ir valdyba, atsižvelgiant į svarbiausias parapijos pastoracinės tarybos veiklos sritis ir uždavinius....