SIELOVADA

Caritas

Caritas – tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės.

Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Caritas Lietuvoje – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio narių daugumą sudaro daugiau kaip 95 proc. savanoriai.

 

Vizija

Katalikų Bažnyčia nori padėti silpniausiems savo bendruomenės bei visuomenės nariams ir reikšmingai prisidėti prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi. Caritas atliekama meilės tarnystė parapijos bendruomenėje yra neatskiriama krikščioniškosios tapatybės dalis drauge su Dievo Žodžio skelbimu ir sakramentų Šventimu. Karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybe. Taip pat ji įgalina veiksmingą krikščioniškosios bendruomenės liudijimą.

 

Misija

Lietuvos Caritas vykdo savo tamystę sekdamas Kristumi. Jo tarnystė – autentiškas Gerosios Naujienos liudijimas pasauliui, vilties ir tikėjimo ženklas.

Caritas tarnystė yra Katalikų Bažnyčios pastoracinė veikla. Ji vykdoma kaip krikščioniškosios meilės tarnyste, kuri yra neatskiriama krikščioniškosios (katalikiškosios) tapatybės dalis.

Lietuvos Caritas misija – skatinti Bažnyčioje sielovadinę karitatyvinę tarnystę, o visuomeneje – socialinio teisingumo ir atsakomybės jausmą.

 

Kauno arkivyskupijos Caritas:

Papilio g. 5, LT–44275, Kaunas

tel. nr.: + 370 (37) 20 54 27

http://kaunas.caritas.lt

https://www.facebook.com/kaunocaritas/

 

Informacija paimta iš www.caritas.lt

Ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalytojai

Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijoje, klebono prašymu ir Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo skyrimu, tarnauja pasauliečiai, kurie yra ekstraordinariniai Šventosios Komunijos dalytojai.
Atlikdami šią tarnystę pasauliečiai padeda parapijos kunigams dalyti Komuniją šv. Mišių metu arba nešti Eucharistiją ligoniams, kurie negali dalyvauti sekmadienio šv. Mišių aukoje.

Mūsų parapijoje klebono įgalioti, ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai, taip pat neša Eucharistiją senoliams bei ligos prispaustiems žmonėms, kurie trokšta maitintis Gyvąja Duona ir būti viena su Kristumi.
Mieli parapijiečiai, jeigu savo aplinkoje žinote ligos ar negalios prispaustų žmonių, kurie yra malonės stovyje, bet negali dalyvauti šv. Mišiose ir nori priimti Šventąją Komuniją, kreipkitės į parapijos raštinę, kad Kristus ateitų į jų namus bei širdis.