Apie mus

KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA

 

Tradicinė religinė bendruomenė, įsteigta 2013 m. lapkričio 4 d. tuometinio arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ dekretu, veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorija apima ištisai arba iš dalies šiuos gyvenamuosius mikrorajonus: Linkuva, Maironiškiai, Milikoniai, Ramovės, Smėliai, Šilainiai, juose gyvena virš 20 tūkstančių žmonių, toliau tebesikuria gyvenamieji rajonai.

PARAPIJOS MISIJA

Terminas „parapija“ kildinamas iš graikiškos sąvokos „paroika“, reiškiančios „gyvenimą prie, šalia ko nors“. Tai primena išganymo istoriją, kada Abraomas paliko savo namus ir leidosi vedamas Viešpaties; kada Išrinktoji tauta keliavo Pažado žemės link. Ir šiandien Bažnyčia, Naujoji Dievo Tauta, keliauja naujo dangaus ir naujos žemės lnk. Keliauti kartu – didinga ir kilni misija. Keliaujančią Bažnyčią konkrečioje vietoje įprasmina parapijos. Tai Visuotinės Bažnyčios atspindys tam tikroje geografinėje aplinkoje, atliepiantis tam tikros bendruomenės poreikius. Tad parapija yra organiška struktūra, kurios neatsiejama dalimi yra kiekvienas narys.

PARAPIJOS VIZIJA

Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija – tarsi sala, jungianti kartas: jaunąją – per ugdymo įstaigų (darželių, gimnazijų) veiklą; brandžiąją – per aktyvų dalyvavimą įvairiakryptėje parapijos veikloje. Kartų bendradarbiavimas išugdys laisvą, teisingą, mylinčią Dievą, artimą, Tėvynę, asmenybę, gebančią savo ir kitų ateitį statyti ant bendražmogiškų ir krikščioniškų vertybių pamato.

PARAPIJOS TIKSLAI

SIELOVADINIAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

VISUOMENINIAI:

  • Vaikams ir jaunimui padėti tapti visapusiškai atsakingomis asmenybėmis, išpažįstančiomis bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes.
  • Telkti, vienyti ir auginti šeimas bei bendruomenę. Bažnyčia – viena didelė šeima, Dievo tauta, keliaujanti ir veikianti istorijoje.
  • Kauno ir Lietuvos gyventojams – ugdyti istorinę, tautinę bei kultūrinę savimonę per parapijos organizuojamus renginius.

PARAPIJOS VEIKLOS

Sielovadinė, liturginė, karitatyvinė, religiniai ir visuomeniniai renginiai, piligrimystės ir kt. veiklos (Plačiau kviečiame skaityti skyrelyje MALDOS IR KITOS GRUPELĖS).

Nors parapija jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuoja įvairias religines bei Valstybinės šventes:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS

SIELOVADOS SRITYJE – stiprinti jaunimo ir šeimų sielovadas.

STATYBŲ SRITYJE– Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, apie kurį plačiau kviečiame skaitykite skiltyse BAŽNYČIOS STATYBA I ETAPAS  ir II ETAPAS .

Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo materialine auka bei dvasiniu artumu jau prisidėjo prie šios parapijos kūrimosi. Už visus geradarius kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį aukojamos Šv. Mišios.  Už Jūsų gerumą tegul dangiškasis Tėvas atlygina visa pranokstančia savo malone.

Pagrindinę Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos pajamų dalį sudaro juridinių bei fizinių asmenų aukos ir  1,2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Bendruomenė nuolat ieško rėmėjų, mecenatų, galinčių ir norinčių prisidėti prie gyvosios ir fizinės bažnyčios statybų.

“Jūs esate gyvoji Bažnyčia“.

Šv. Jonas Paulius II