Sakramentai ir pasiruošimas

KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Išganymui būtinas sakramentas. Krikšto malone atgimę, tampame Dievo vaikais, Bažnyčios nariais. Atleidžiama gimtoji ir visos kitos nuodėmės. Sakramentas teikiamas dar nepakrikštytam žmogui. Kad būtų teikiamas šis sakramentas, reikalingas paties krikštijamojo ar jo tėvų (globėjų) noras. Krikšto tėvais gali būti pilnamečiai, priėmę Įkrikščioninimo sakramentus (Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo)  ir negyvenantys nuodėmėje, asmenys.

Dėl Krikšto Sakramento suteikimo kreiptis į parapijos raštinę:
Tel. 8 673 88552
El. paštu: jonopauliausparapija@gmail.com

arba atvykus į parapijos raštinę, adresu Šv. Jono Pauliaus II a. 1 (buvęs Baltų pr. 44b), Kaunas

ATGAILOS SAKRAMENTAS

Gydymo sakramentas. Kristus ant kryžiaus prikalė ir panaikino mus kaltinantį skolos ir kaltės raštą. Atleidžiamos nuodėmės, pasitaikiusios krikščionio gyvenimo kelyje jau po Krikšto. Taip Dievo Gailestingumas įsismelkia į žmogaus gyvenimą iki pačių gemių. Švenčiant šį sakramentą, reikia išpažinti visas nuodėmes, kurias prisimename. Kad atgaila būtų gera, reikia: atsiminti savo nuodėmes, gailėtis dėl jų, tvirtai pasiryžti nenusidėti, atlikti atgailą, atsilyginti ir taisytis.

Išpažintys parapijoje klausomos prieš Šv. Mišias arba susitarus iš anksto.

EUCHARISTIJA (I - oji Šv. Komunija)

I-oji Šv. Komunija

 

PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2023 m. rugsėjo 24 d. 13.30 val. Šv. Mišiomis ir tęsis iki 2023 m. gegužės mėn. (užsiėmimai vyks 1 val. per savaitę Jūsų pasirinktu laiku).

Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą.

Registracija vyksta tik internetu nuo  2023 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 24 d.

Jūsų registracija bus patvirtinta tik tuomet, kai internetu užpildysite klausimyną ir įkelsite Krikšto pažymėjimo bei rinkliavos pavedimo kopijas. Jeigu kils klausimų, tuomet kreipkitės el. paštu katechetejp2@gmail.com.

 

Svarbu suprasti:

 • Vaikų pasirengimas Pirmajai Komunija yra proga visai šeimai augti tikėjimu. „Ne auginkime vaikus, bet aukime kartu su vaikais“ (Br. Benediktas).
 • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.
 • Daugiau apie Eucharistiją galite paskaityti EUCHARISTIJA

 

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais (globėjais) prasidės šv. Mišiomis 2023 m. Rugsėjo 24 d. 13.30 val.

 

Po jų parapijos klebonas kun. Andrius ir katechetė Rasa suteiks informaciją, atsakys į klausimus.

 

DALYVAVIMAS PRIVALOMAS!

ATMINTINĖ TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)

 

 1. Metinis įnašas katechezės išlaidoms – 80 € rinkliavos už reikalingą literatūrą ir užsiėmimų vaikams bei teminių susitikimų tėveliams organizavimą (prašome sumokėti registruojantis)
  DĖMESIO! Jei finansinės galimybės neleidžia, per dvi savaites nuo registracijos parašomas prašymas atleisti nuo mokesčio  klebonui ir paliekamas parapijos raštinėje.
 2. Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį privalomas kartu su tėveliais. Kviečiame dalyvauti 13.30 val. vaikų Mišiose.
 3. Katechezės vyksta visus mokslo metus, kartą per savaitę, trukmė – 45 min. Nevyksta tik atostogų metu: Rudens, Žiemos, Kalėdų, Žiemos, Pavasario, Velykų.
 4. Pradėjus lankyti katechezes būtina turėti: spalvotus pieštukus, rašiklį, užrašų knygutę.
 5. Tėvelių (globėjų) pareiga – padėti vaikui išmokti katechetės nurodytas maldas ar tikėjimo tiesas.
 6. Praleidusieji penkias šv. Mišias sekmadieniais arba penkias katechezes be pateisinamos priežasties yra braukiami iš sąrašų.
 7. Pasirengimą Atgailos ir Eucharistijos sakramentams patvirtina klebonas, įvertinęs vaiko visų metų rengimąsi.
 8. Tėveliai (globėjai) bus kviečiami į jiems skirtus susitikimus „Alfa kursas“, kurie padės pagilinti tikėjimą.
 9. Pirmosios Komunijos šventės datos ir laikas (tikslią datą nustatys katechetė, atsižvelgdama į grupės pasirengimo lygį bei pageidavimus).
 10. Pirmosios Komunijos šventės apranga – balta alba, nuomos kaina 20€. Rinkliavą už albas prašome pervesti į parapijos sąskaitą (rekvizitai nurodyti žemiau) iki 2024 m. BALANDŽIO  20 d.
 11. Pirmos Komunijos šventei bus reikalingi: rožančius, škaplierius ir Krikšto žvakė (rožančių ir škaplierių galima įsigyti bet kurioje katalikiškų reikmenų parduotuvėje, pvz. “Šv. Kazimiero knygynas” – Vilniaus g. 3, Kaune).
 12. Jei šalyje bus įvestas karantinas, pamokėlės vyks nuotoliniu būdu, todėl prašome tėvų užtikrinti savo vaikui galimybę numatytu pamokėlės laiku naudotis kompiuteriu ir internetu (Zoom programa).
 13. Prašome tėvelių užtikrinti, kad vaikai į pamokėles atvyktų devėdami nosį ir burną dengiančias kaukes ir laikytųsi reikiamo atstumo. Parapija įsipareigoja įgyvendinti reikiamų atstumų palaikymą mokymo patalpoje.

Kodas 303188959
Adresas: Šv. Jono Pauliaus II a. 1, LT-48197,  Kaunas
Telefonas: 867388552
El. paštas: katechetejp2@gmail.com
Atsiskait. sąsk. Nr LT23 7300 0101 3793 8783

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS (JAUNIMO RENGIMAS 15-18 METŲ)

Jaunuolių pasirengimo sakramentui

JAUNUOLIAI (15–18 m.), norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą, turi užsiregistruoti, lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir sekmadienio šv. Mišias.

Jaunimo pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2023 m. spalio 2 d. ir tęsis iki 2024 m. gegužės mėn. (užsiėmimai vyks 1,5 val. per savaitę).

Katechezės metu jaunuoliai prisimins ir įtvirtins žinias apie Bažnyčios mokymą. Tikėjimo šviesoje kartu su katechete bendradarbiaudami ir diskutuodami aptars šiuolaikiniam jaunimui aktualias problemas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, burdamiesi į parapijos bendruomenę bus ugdomi atsiversti šv. Dvasios veikimui bei atvira širdimi priimti Jos teikiamas dovanas, pajusti ypatingą Dievo veikimą.

Registracija vyksta tik internetu nuo  2023 m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 30 d. 

Jūsų registracija bus patvirtinta tik tuomet kai:

 • internetu užpildysite klausimyną;
 • klausimyno pildymo metu įkelsite KRIKŠTO bei PIRMOSIOS KOMUNIJOS pažymėjimų (arba pažymų) kopijas;
 • sumokėsite rinkliavą ir klausimyno pildymo metu įkelsite pavedimo kopiją (arba prašymą atleisti nuo mokesčio). Pagal mūsų rekvizitus arba per mūsų interentinį puslapį čia

 

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais (globėjais) prasidės šv. Mišiomis 2023 m. spalio 1 d. 10:00 val.

Po jų parapijos klebonas kun. Andrius ir katechetė suteiks informaciją, atsakys į klausimus.

DALYVAVIMAS PRIVALOMAS!

ATMINTINĖ TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)

 

 1. Metinis įnašas katechezės išlaidoms – 80 € rinkliavos už reikalingą literatūrą ir užsiėmimų jaunimui bei teminių susitikimų tėveliams organizavimą (prašytume sumokėti registruojantis) DĖMESIO! Jei finansinės galimybės neleidžia, parašomas prašymas atleisti nuo mokesčio  klebonui ir įkeliamas registracijos metu.
 2. Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį privalomas. Kviečiame dalyvauti 10.00 val. jaunimo Mišiose.
 3. Visi jaunuoliai privalo dalyvauti dvejose rekolekcijose ir “Užtvirtink” dienoje. Vienos (Šv. Dvasios savaitgalis) – rudenį; lytiškumo savaitgalis – pavasarį. Jų kaina 30 eurų (kaina gali keistis). Pusę kainos apmokės parapija, pusę kainos susimoka sutvirtinamasis (Jei finansinės galimybės neleidžia, atskirai informuokite katechetę ar kleboną). Esant karantinui, savaitgalių alternatyva bus numatomi užsiėmimai nuotoliniai iš namų. Tai yra privaloma ir prašome tėvelių pastarąją alternatyvą vertinti nemažiau reikšmingiau nei realią (gyvą) vaiko išvyką visam savaitgaliui. Gegužės mėn. vyks Kauno arkivyskupijos organizuojama visiems sutvirtinamiesiems “Užtvirtink” diena, kuri yra privaloma. Tiksli data bus pranešta 2024 m. balandžio mėn.
 4. Katechezės vyksta visus mokslo metus, kartą per savaitę, trukmė – 1,5 val. Nevyksta tik atostogų metu: Rudens, Žiemos, Kalėdų, Pavasario, Velykų.
 5. Praleidusieji penkias šv. Mišias sekmadieniais arba penkias katechezes be pateisinamos priežasties yra braukiami iš sąrašų.
 6. Pasirengimą Sutvirtinimo sakramentui patvirtina klebonas, įvertinęs jaunuolio visų metų rengimąsi.
 7. Tėveliai (globėjai) bus kviečiami į jiems skirtus susitikimus „Alfa” kurso susitikimus, kurie padės pagilinti tikėjimą.
 8. Primename, kad jaunimas į užsiėmimus turi ateiti devėdami nosį ir burną dengiančias kaukes, bei laikytis tinkamo atstumo. Už tinkamų atstumų įgyvendinimą mokymo patalpoje atsakinga parapija, už jų laikymąsi – absoliučiai visi, tame tarpe ir jaunimas.

Kodas 303188959
Adresas: Šv. Jono Pauliaus II a. 1, LT- 48197,  Kaunas
Telefonas: 867388552
El. paštas: katechetejp2@gmail.com
Atsiskait. sąsk. Nr LT23 7300 0101 3793 8783

SANTUOKA (SUŽADĖTINIŲ KURSAI)

Dievas sukūrė žmogų iš meilės ir pašaukė meilei. Šis sakramentas – meilės ir bendrydtės vienas su kitu ir su Dievu sakramentas. Teikiamas pakrikštytiesiems, priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Sakramentą teikia jaunavedžiai vienas kitam. Santuokos savybės: vienumas ir neišardomumas, tarpusavio meilė, atvirumas gyvybei.

Dėl Santuokos Sakramento suteikimo kreiptis į parapijos raštinę tel. 8 673 88552, el. paštu: jonopauliausparapija@gmail.com arba atvykus į parapijos raštinę, adresu Šv. Jono Pauliaus II a. 1, Kaunas

Būtina žinoti:

 

 • tam, kad santuoka būtų palaiminta bažnyčioje, reikia iš anksto asmeniškai kalbėtis su dvasininku, pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, pristatyti Krikšto pažymą, laisvos būklės liudijimą, pažymą apie Šeimos centre (arba parapijoje) lankytus specialius kursus sužadėtiniams, o tuokiantis ne savoje parapijoje reikia turėti savo parapijos klebono leidimą tuoktis kitoje bažnyčioje(t.y. už parapijos ribų);
 • prieš priimant Santuokos sakramentą dera atlikti išpažintį, nes, kurdamas šeimą, žmogus pradeda naują gyvenimo etapą, šiuo ženklu labiau atsiveria Dievo malonei, įsipareigoja prisiimti atsakomybę už kitą žmogų ir būsimų vaikų laimę.

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui Kauno arkivyskupijoje

Artimiausi sužadėtinių kursai (Šeimos centro programa, kuri yra privaloma visiems norintiems sukurti bažnytinę santuoką) mūsų parapijoje vyks (informacija ruošiama).

Daugiau informacijos  tel.: 867388552.

KUNIGYSTĖ

Kristus pasirenka savo bendradarbius Dievo karalystės plėtimo darbui. Yra trys šios sakramento laipsniai: diakonato, kunigystės ir vyskupystės.

Kauno kunigų seminarija kviečia jaunuolius ir vyrus, kurie nori susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu, sužinoti apie seminariją, arba patys ketina rinktis kunigystės kelią:
http://www.kks.lcn.lt/

LIGONIŲ SAKRAMENTAS

Visais laikais kančia ir liga – didžiausias iššūkis žmogui. Kristus nepalieka žmogaus vieno. Gyvendamas žemėje, Jis prisiliesdavo prie sergančiųjų, gydė ligas nbei negales, ant kiekvienos šių gyvenimo žaizdų užpildamas „aliejaus ir vyno“ bei kviesdamas visus taip elgtis. Bažnyčia, teikdama šį sakramentą, liudija, kad Dievas yra arti žmogaus, kad  Jis [pirmiausia yra mylintis, gailestingas ir gydantis tiek dvasios, tiek kūno ligas. Sakramentas gali būti teikiamas sunkiai susirgus. Sakramentas gali būti pakartotinai teikiamas ligai pasunkėjus ar sunkiai susirgus iš naujo. Prieš priimant šį sakramentą, derėtų atlikti Išpažintį, kad ligonis galėtų priimti ir Šv. Komuniją.

 

Dėl Ligonių Patepimo suteikimo kreiptis į parapijos raštinę tel. 8673 88552 arba atvykus į parapijos raštinę, adresu Šv. Jono Pauliaus II a. 1 (buvęs Baltų pr. 44b), Kaunas

ARBA

II–SIOS KLINIKINĖS LIGONINĖS, Švč. Mergelės Marijos Ligonių sveikatos koplyčioje, kurioje Šv. Mišios aukojamos (informacija tikslinama).