Author: administratorius

10.00 Iškilmingos Šv. Mišios.11.00 Tiesioginė transliacija iš Vatikano.Po transliacijos vaišės.Tai didi šventė mūsų jaunai parapijai.Parapijos šventės akimirkos gyvai>>   Po­pie­žius Pra­nciš­kus, per aps­kri­tai pir­mą­ją dvie­jų po­pie­žių ka­no­ni­za­ci­jos ce­re­mo­ni­ją, pa­skel­bė Jo­ną XXIII ir Jo­ną Pa­ulių II Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios šven­tai­siais. Šį pa­skel­bi­mą plo­ji­mais pa­ly­dė­jo mal­di­nin­kų mi­nia Va­ti­ka­no...