Suaugusiųjų krikšto ir sutvirtinimo apeigos

Suaugusiųjų krikšto ir sutvirtinimo apeigos


 

Po Evangelijos ir pamokslo prasideda Krikšto liturgija. Vardais pakviečiami katechumenai.
Kun. Teateinie katechumenas (-ė) N. 
Katechumenas, priėjęs sako: Esu.
Visiems prisistačius, kunigas kreipiasi į susirinkusius:

Brangieji, sutartinai maldaukime visagalį Tėvą, kad šiems mūsų broliams ir seserims sustiprintų šventą viltį ir juos, prie atgimimo versmės atėjusius, apglėbtų meilinga pagalba.

Giedama visų Šventųjų litanija, visi stovi.

Kyrie, eleison                                          Kyrie, eleison

Christe, eleison                                       Christe, eleison

Kyrie, eleison                                          Kyrie, eleison

Šventoji Marija, Dievo Motina,                    melski už mus

Šventasis Mykolai,                                    melski už mus

Šventieji Dievo Angelai,                            melskite už mus

Šventasis Jonai Krikštytojau,                      melski už mus

Šventasis Juozapai,                                  melski už mus

Šventieji Petrai ir Pauliau,                          melskite už mus

Šventasis Andriejau,                                 melski už mus

Šventasis Jonai,                                       melski už mus

Šventoji Marija Magdaliete,                        melski už mus

Šventasis Steponai,                                 melski už mus

Šventasis Ignotai Antiochieti,                    melski už mus

Šventasis Laurynai,                                  melski už mus

Šventosios Perpetua ir Felicita,                  melskite už mus

Šventoji Agniete,                                    melski už mus

Šventasis Grigaliau,                                  melski už mus

Šventasis Augustinai,                               melski už mus

Šventasis Atanazai,                                  melski už mus

Šventasis Bazilijau,                                   melski už mus

Šventasis Martynai,                                  melski už mus

Šventasis Benediktai,                                melski už mus

Šventieji Pranciškau ir Domininkai,               melskite už mus

Šventasis Pranciškau Ksaverai,                    melski už mus

Šventasis Jonai Marija Vianėjau,                  melski už mus

Šventasis Kazimierai,                                 melski už mus

Šventoji Kotryna Sieniete,                         melski už mus

Šventoji Jėzaus Terese,                            melski už mus

Visi Dievo šventieji ir šventosios,                 melskite už mus

Būk mums maloningas,                              gelbėk mus, Viešpatie

Nuo visokio blogio,                                   gelbėk mus, Viešpatie

Nuo visokių nuodėmių,                              gelbėk mus, Viešpatie

Nuo amžinosios mirties,                              gelbėk mus, Viešpatie

Savo šventuoju Įsikūnijimu,                         gelbėk mus, Viešpatie

Savo mirtimi ir prisikėlimu iš numirusių,           gelbėk mus, Viešpatie

Šventosios Dvasios atsiuntimu apaštalams,     gelbėk mus, Viešpatie

Mes nusidėjėliai                                         meldžiam tave, išklausyk mus

Šiuos išrinktuosius Krikšto malone atgimdyti teikis       meldžiam tave, išklausyk mus

Jėzau, Dievo Sūnau,                                   meldžiam tave, išklausyk mus

Kristau, išgirsk mus                                     Kristau, išgirsk mus

Kristau, išklausyk mus                                  Kristau, išklausyk mus

         Po Visų Šventųjų litanijos kunigas, sudėjęs rankas, gieda ar skaito šią maldą:

Melskimės.

Būk su mumis, visagali Dieve,
kai mes teikiame Tavo sakramentus,
ir atsiųsk savo vaikų įsūnystės dvasią
iš Krikšto vandens Tau atgimstantiems žmonėms, *
idant mūsų nuolankus patarnavimas Tavąja galia būtų vaisingas.-

Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. – Amen.

Kunigas, rankas sudėjęs, šventina Krikšto vandenį, kalbėdamas šią maldą: 

Dieve, Tu panorėjai savo neregimąja galia
per regimus sakramentus daryti nuostabius darbus
ir sukūrei vandenį tokių savybių,
kurios gražiai ženklina Krikšto malonę.

Dieve, pačioje pasaulio pradžioje
Tavoji Dvasia viršum vandenų pleveno,
teikdama vandens prigimčiai šventinimo galią.

Dieve, Tu mūsų atgimimo Krikštą
pavaizdavai ir tvano vandeniu,
kai tas pats gaivalas turėjo sunaikinti nuodėmes
ir duoti pradžią dorybėms.

Dieve, Tu Abraomo vaikams
leidai sausomis kojomis pereiti Raudonąją jūrą,
kad iš faraono vergijos išvaduota tauta
būtų krikščionijos pirmavaizdis.

Dieve, Tavo Sūnus Jėzus Kristus,
Jono pakrikštytas Jordano vandeniu,
buvo pateptas Šventąja Dvasia,
o kybodamas ant kryžiaus,
iš savo perdurto šono kartu su krauju vandenį išliejo.

Prisikėlęs iš numirusių, jis savo mokiniams įsakė:
„Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,
krikštydami juos vardan Dievo Tėvo,
ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios”.

Būk tad, Viešpatie, maloningas savo Bažnyčiai
ir teikis atverti jai Krikšto šaltinį.

Tegul šis vanduo iš Šventosios Dvasios gauna
Tavo vienatinio Sūnaus malonę,
kad pagal Tavo paveikslą sukurtasis žmogus,
krikšto sakramentu nuo visų praeities nešvarumų nuplautas,
iš vandens ir Šventosios Dvasios atsikeltų į naują nekaltumą.

Paschalas nuleidžiamas į vandenį.

Tenužengia, Viešpatie, per Tavo Sūnų
į šį vandenį Šventosios Dvasios galybė,
kad visi, Krikštu mirusieji ir palaidotieji su Kristumi,
kartu su Juo prisikeltų gyventi.

Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Paschalas yra išimamas iš vandens, tuo metu žmonės atsako:

Garbė pasaulio Kūrėjui,
Krikšto malonių Davėjui.        

Atsemiama vandens krikštui.

                 Krikšto apeigos pradedamos piktosios dvasios atsižadėjimu bei tikėjimo išpažinimu.


Piktosios dvasios atsižadėjimas

Kunigas klausia:

Kun.: Brangūs katechumenai, kiekvieną jūsų klausiu: Ar atsižadate nuodėmės, kad gyventumėte Dievo vaikų laisvėje?

Katechumenai atsako visi kartu: Atsižadu.

Kun.: Ar atsižadate blogio vilionių, kad nevergautumėte nuodėmei?

Katechumenai: Atsižadu.

Kun.: Ar atsižadate piktosios dvasios, kuri yra kiekvienos nuodėmės šaltinis ir priežastis?

Katechumenai: Atsižadu.  


Tikėjimo išpažinimas

Kunigas klausia:

Kun.: Ar tikite Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją?

Katechumenai atsako visi kartu: Tikiu.

Kun.: Ar tikite Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, gimusį iš Mergelės Marijos, nukankintą ir palaidotą, o paskui prisikėlusį iš numirusių ir sėdintį Dievo Tėvo dešinėje?

Katechumenai: Tikiu.

Kun.: Ar tikite Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą?

Katechumenai: Tikiu.


 Krikštas

Katechumenai, lydimi krikštatėvių, prieina prie kunigo.

Kunigas krikštija katechumenus.

N., AŠ TAVE KRIKŠTIJU VARDAN DIEVO TĖVO (užpila vandens)

IR SŪNAUS (antrąkart užpila vandens)

IR ŠVENTOSIOS DVASIOS (trečiąkart užpila vandens)Balto drabužio suteikimas
 

Kunigas sako naujai pakrikštytiesiems:

Mylimi broliai, jūs apsivilkote Kristumi ir tapote naujais kūriniais. Priimkite šitą baltą drabužį ir išnešiokite jį nesuteptą, iki nueisite į mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus teismą, kad gautumėte amžinąjį gyvenimą.

Krikštatėviai uždeda neofitams baltą drabužį. 


Žvakės suteikimas

Kunigas sako:

Krikštatėviai, ateikite ir nuneškite šviesą naujai pakrikštytiesiems.

Kunigas uždega nuo paschalo žvakes, duoda krikštatėviams, kurie jas nuneša neofitams.

Paskutiniam neofitui gavus žvakę, kunigas sako:

Jūs tapote Kristaus šviesa. Tad visada elkitės kaip šviesos vaikai, ištvermingai laikydamiesi tikėjimo, kad galėtumėte su visais šventaisiais Dangaus Karalystėje pasitikti ateinantį Viešpatį.

 Ats: Amen. 


Sutvirtinimas

 Tarp krikšto ir sutvirtinimo gali būti giedama giesmė.

 Kunigas kreipiasi į neofitus:

 Mieli tik ką pakrikštytieji,

Per krikštą atgimėte Dievo vaikų gyvenimui, tapote Kristaus ir Jo kunigiškosios tautos nariais. Dabar belieka priimti Šventosios Dvasios dovaną, kurią Sekminių dieną Viešpats atsiuntė apaštalams, ir kuri apaštalų ir jų įpėdinių buvo perduodama pakrikštytiesiems. Pagal pažadą jūs taip pat gausite Šventosios Dvasios galybę, kad, vis labiau supanašėję su Kristumi, galėtumėte liudyti Viešpaties kančią bei prisikėlimą ir tapti aktyviais Bažnyčios nariais, ugdančiais Kristaus kūną tikėjimu ir meile.

Po trumpos pauzės toliau tęsia:                                                                           

Melskime Visagalį Dievą Tėvą, kad šiems naujai pakrikštytiesiems maloningai išlietų Šventąją Dvasią, kuri savo patepimu ir dovanų gausa padarytų juos panašius į jo Sūnų Jėzų Kristų.

Visi trumpą laiką meldžiasi tyloje.

Kunigas ištiesia rankas virš turinčių priimti Sutvirtinimo sakramentą ir taria:

Visagali Dieve, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, kuris šiuos savo tarnus atgimdei iš vandens ir Šventosios Dvasios, išlaisvindamas juos iš nuodėmės, įkvėpk jiems Šventąją Dvasią Gaivintoją, ir suteik išminties ir supratimo dvasią, patarimo ir tvirtumo dvasią, pažinimo, maldingumo ir pagarbios Tavęs baimės dvasią. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Kunigas Šv. Krizmos aliejumi kryžiaus ženklu patepa kiekvieno sutvirtinamojo kaktą, tardamas:

N., ŠIUO ŽENKLU PRIIMK ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANĄ.

Sutvirtintasis: Amen.

Kun.: Ramybė tau.

Sutvirtintasis: Ir tau.

Po Sutvirtinimo sakramento, neofitai nueina į savo vietas ir dalyvauja Eucharistijos liturgijoje.

Toliau seka krikšto pažadų atnaujinimo apeigos.


 

No Comments

Post A Comment