II Velykų sekmadienis

II Velykų sekmadienis


10.00 Iškilmingos Šv. Mišios.
11.00 Tiesioginė transliacija iš Vatikano.
Po transliacijos vaišės.Tai didi šventė mūsų jaunai parapijai.
Parapijos šventės akimirkos gyvai>>

 

Po­pie­žius Pra­nciš­kus, per aps­kri­tai pir­mą­ją dvie­jų po­pie­žių ka­no­ni­za­ci­jos ce­re­mo­ni­ją, pa­skel­bė Jo­ną XXIII ir Jo­ną Pa­ulių II Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios šven­tai­siais. Šį pa­skel­bi­mą plo­ji­mais pa­ly­dė­jo mal­di­nin­kų mi­nia Va­ti­ka­no Šv.Pe­tro aikš­tė­je

Po­pie­žius Pra­nciš­kus, per aps­kri­tai pir­mą­ją dvie­jų po­pie­žių ka­no­ni­za­ci­jos ce­re­mo­ni­ją, pa­skel­bė Jo­ną XXIII ir Jo­ną Pa­ulių II Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios šven­tai­siais. Šį pa­skel­bi­mą plo­ji­mais pa­ly­dė­jo mal­di­nin­kų mi­nia Va­ti­ka­no Šv.Pe­tro aikš­tė­je

„Skel­bia­me … šven­tai­siais pa­lai­min­tuo­sius Jo­ną XXIII ir Jo­ną Pa­ulių II“, – lo­ty­niš­kai pa­skel­bė Pra­nciš­kus, o mal­di­nin­kai ir gar­bin­gi sve­čiai iš už­sie­nio jam at­sa­kė „A­men!“.No Comments

Post A Comment