Šv. Jonas Paulius II – Šventojo Jono Pauliaus II

Šv. Jono Pauliaus II-ojo litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!4
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
 
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
 
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Jonai Pauliau II-asis, melski už mus!
Pasinėręs į gailestingumo turtingą Tėvą, melski už mus!
Susivienijęs su žmogaus Atpirkėju Kristumi, melski už mus!
Pilnas Šventosios Dvasios, Viešpaties ir Gaivintojos, melski už mus!
Visiškai atsidavęs Marijai, melski už mus!
Šventųjų ir palaimintųjų bičiuli, melski už mus!
Petro įpėdini ir Dievo tarnų tarne, melski už mus!
Bažnyčios sargybini, tikėjimo tiesų mokytojau, melski už mus!
Susirinkimo tėve ir jo mokymo vykdytojau, melski už mus!
Krikščionių ir visos žmonijos vienybės stiprintojau, melski už mus!
Nuoširdus Eucharistijos mylėtojau, melski už mus!
Nepavargstantis šios žemės piligrime, melski už mus!
Visų tautų misionieriau, melski už mus!
Tikėjimo, vilties ir meilės liudytojau, melski už mus!
Tvirtasis Kristaus kančios dalininke, melski už mus!
Susitaikinimo ir taikos apaštale, melski už mus!
Meilės kultūros puoselėtojau, melski už mus!
Naujosios evangelizacijos skelbėjau, melski už mus!
Į gilumą irtis skatinantis mokytojau, melski už mus!
Šventumą kaip gyvenimo matą nurodantis mokytojau, melski už mus!
Dieviškojo Gailestingumo popiežiau, melski už mus!
Aukos šventime Bažnyčią vienijantis kunige, melski už mus!
Kaimenę į dangų vedantis ganytojau, melski už mus!
Kunigų broli ir mokytojau, melski už mus!
Pašvęstųjų tėve, melski už mus!
Krikščioniškų šeimų globėjau, melski už mus!
Sutuoktinių stiprintojau, melski už mus!
Negimusiųjų gynėjau, melski už mus!
Vaikų, našlaičių ir apleistųjų globėjau, melski už mus!
Jaunimo drauge ir auklėtojau, melski už mus!
Kenčiantiesiems Gerasis Samarieti, melski už mus!
Senų ir vienišų žmonių guodėjau, melski už mus!
Žmogaus kilnumo tiesų skelbėjau, melski už mus!
Į Dievą paniręs maldos vyre, melski už mus!
Ant pasaulio altoriaus švenčiamos aukos mylėtojau, melski už mus!
Darbštumo įsikūnijime, melski už mus!
Įsimylėjęs Kristaus Kryžių, melski už mus!
Uoliai vykdęs savo pašaukimą, melski už mus!
Atkaklusis kančioje, melski už mus!
Davęs pavyzdį, kaip gyventi ir mirti dėl Viešpaties, melski už mus!
Įspėjantis nusidėjėlius, melski už mus!
Nurodantis kelią klystantiems, melski už mus!
Atleidžiantis skriaudėjams, melski už mus!
Gerbiantis priešus ir persekiotojus, melski už mus!
Persekiojamųjų užtarėjau ir gynėjau, melski už mus!
Bedarbių globėjau, melski už mus!
Benamių gynėjau, melski už mus!
Kalinių lankytojau, melski už mus!
Silpnųjų stiprintojau, melski už mus!
Solidarumo mokytojau, melski už mus!
 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
 
Melski už mus, palaimintasis Jonai Pauliau II-asis,
Kad savo žodžiu ir gyvenimu skelbtume pasauliui Kristų, žmogaus Atpirkėją.
 
Melskimės
Gailestingasis Dieve, priimk mūsų padėką už šv. Jono Pauliaus II-ojo apaštališką gyvenimą ir misiją. Jam užtariant, padėk mums augti meile Tau ir drąsiai skelbti Kristaus meilę visiems žmonėms. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Šv. Jonui Pauliui II skirta malda
 
O Švenčiausioji Trejybe, dėkojame Tau, kad Bažnyčiai padovanojai šventąjį Joną Paulių II-ąjį ir kad jame nušvito Tavo tėviškas švelnumas, Kristaus kryžiaus garbė ir meilės Dvasios švytėjimas. Jis, visiškai atsidavęs Tavo begaliniam gailestingumui ir motiniškam Marijos užtarimui, mums paliko gyvą Jėzaus, Gerojo Ganytojo, paveikslą ir nurodė šventumą kaip aukščiausią gyvenimo matą, leidžiantį pasiekti amžinąją bendrystę su Tavimi. Jam užtariant, pagal savo valią, suteik malonę, kurios meldžiame, tikėdamiesi, kad jis greitai bus priskirtas prie Tavo šventųjų. Amen.
 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2022-05-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2021
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio –vėliausiai iki 2025 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.