„ŠEIMA ŠEIMAI“ – Šventojo Jono Pauliaus II

GRUPELĖ “ŠEIMA ŠEIMAI”

 Šiuo metu susitikimai nevyksta, ieškomas grupelės vadovas,  informacija ruošiama …

Per pastaruosius dešimtmečius šeimos samprata ir šeimos tarpusavio santykių praktika perėjo ne vieną raidos etapą. Dėl vis prastėjančios ir liūdinančios situacijos, susirūpinusi Bažnyčia ėmė ieškoti būdų kaip sustabdyti šeimos santykių eroziją, kreipdama didelį dėmesį į dvasinį informavimą, pagalbą formuojant šeimos santykius pagal krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes bei šeimų su Bažnyčia bendrystės stiprinimą. Prie šios visuomenės problemos prevencijos jungiasi ir Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija, jos nariai bei tarnautojai skirdami ypatingą dėmesį šeimų tarpusavio santykių svetimumo bei bendrystės (artimo ryšio) stiprinimui ir puoselėjimui.

Grupelė „Šeima šeimai“ yra pagalba kiekvienai šeimai, „prigyti“, atrasti savo vietą bendruomenėje. Tai – lyg viena didelė BAŽNYČIOS ŠEIMA, kuri gelbėja ir globoja įvairiopai: mokosi, suvokiant maldos turinį ir prasmę, melstis drauge ir asmeniškai kiekvienas savo šeimoje; dalinasi sava patirtimi, palaiko svarbiuose gyvenimo momentuose, o svarbiausia – kartu ieško Dievo, auga bei augina vieni kitus dvasiškai, mažindami tarpusavio svetimumą, padėdami savirealizuotis, įsitraukiant į bendrą Bažnyčios veiklą  – maldomis, talentais, gebėjimais, patirtimis, mintimis, idėjomis, įgūdžiais, buvimu šalia ir pan.

Grupelės “Šeima šeimai” tikslas suburti jaunas, nuolat, retkarčiais ar tik epizodiškai,  besilankančias Šv. Jono Pauliaus II parapijoje šeimas į (kai kam tęstinę, kai kam naują) grupelę, kurioje galėtų dalintis savo tikėjimo pažinimu, praktika; augtų ir augintų vieni kitus dvasiškai; vienytųsi tarpusavyje ir bendram tikslui – tapti Bažnyčios dalimi ir Dievo tarnais; mokintųsi gyventi pagal Evangeliją Šeimoje ir Šeimų Šeimoje.

Pagrindiniai uždaviniai:

 1. Telkti bendrai maldai;
 2. Šviesti/informuoti, evangelizuoti šeimas per įvairius „mokytojus“, liudytojus ir per vieni kitus;
 3. Ugdyti šeimų bendrystę per neformalius užsiėmimus (žaidimus, šokius, susitikimus, pikniką, piligrimines keliones, savanoryste, tarnystę padedant parapijos talkos darbuose, filmų peržiūroje ir t.t.)

Kiekvieno susitikimo planas:

 • Visi užsiėmimai pradedami ir baigiami malda arba giesme.
 • Kiekviename susitikime dalyvauja vis skirtingas liudytojas ar mokytojas, pagal poreikį (ar pagal temą) kunigas ar teologas, psichologas ar pan.,kurie dalinasi bažnyčios mokymu, savo asmenine patirtimi ir pan.
 • Kiekvieno susitikimo pabaigoje – grįžtamasis ryšys (ką išgirdo, ką suprato, kas įstrigo, palietė, prakalbino ir t.t.)

 

Visais rūpimais klausimais bei pasiūlymais galite kreiptis į parapijos raštinę.

SUSITIKIMAI:

 1. „Jis įrėžė Tavo vardą savo rankos delne, kad prieš akis turėtų nuolat“ (2017 05 10). Įvadinis susitikimas, skirtas susipažinimui, grupelės veiklos plano aptarimui. Dievas įrėžė MŪSŲ vardus savo rankos delne, taip mes įrėžiameVIENI KITŲ vardus SAVO delnuose, nes Jis taip norėjo. Dar mums to nežinant, Dievas pakvietė mus būti šioje grupelėje, todėl kiekvienas yra begalo svarbus, brangus ir labai reikalingas grupelei. Aptariami tolimesni susitikimai, jų laikas, datos,forma bei temos. Svečiuose vieši Kauno arkivyskupijos Šeimos centro dir. pavaduotoja – soc. m. mgr. G. Aukščiūnienė, kuri sveikina naujai susikūrusią grupelę ir drąsina būti visiems drauge toliau.

 

 1. „Kas yra šeima?“ (2017 05 17). Joanos ir Alvydo liudijimas apie asmenines patirtis bei požiūrį i šeimą, jos vertybes. Kalbama apie ypatingą tikinčio vyro ir tėvo pavyzdžio svarbą žmonai bei vaikams.

 

 1. „Atsipūsk“ (2017 05 21). Neformalus šeimų susitikimas prie parapijos koplyčios bendrystei ir kūrybinei veiklai: bendras grupelės „Šeima šeimai“ plakato kūrimas; keramikos užsiėmimas; aitvaro laidymas; tėčių ir sūnų sportiniai užsiėmimai; agapė.J

 

 1. Kaip žengti kasdienės meilės keliu šeimoje“ (2017 05 24). Vaidilės ir Dainiaus šeimos liudijimas (jų gyvenimo patirties) pasidalinimas kaip suderinti šeimą, darbą, Dievą ir t.t. Kalbama apie santuokinį šventumą, sutuoktinių meilę, pasiaukojimą, „numirimą sau“, ramybės ir atsakymų ieškojimą bei atradimą Dieve, šeimos harmoniją, vaikų auklėjimą, iššūkius, išbandymus ir nuolatinę nesibaigiančią meilę….

 

 1. „Per juokus į geresnę santuoką“ 1 ir 2 dalis. 2017 06 04 (tik suaugusiems). Į filmo/seminaro peržiūra kviečiami visi norintys sutuoktiniai, sužadėtiniai, poros.

 

„5 vaiko meilės kalbos. Kaip atpažinti ir išmokti kalbėti?“ (2017 06 07). Svečiuose VDU teologijos fakulteto dėstytoja Asta Kizevičienė dalinosi savo asmenine patirtimi, auginant skirtinga meilės kalba kalbančius 4 biologinius ir 2 globojamus vaikus. Pristatomos ir apibūdinamos 5 vaiko meilės kalbos (prisilietimai, buvimas kartu, pagalba, dovanos, komplimentai), taip pat akcentuojant tikėjimo, maldos bei tėvų tarpusavio santykių pavyzdžio svarbą, paaiškinami galimi jų taikymo metodai.

 

 1. „Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja“ (2017 06 14). Tema apie asmenines nuoskaudas, jų atleidimo, susitaikymo šeimoje ir su Dievu džiaugsmą bei šventimą. Kalbama apie išpažinties vertę, svarbą mums kiekvienam asmeniškai, išpažinties būdus, dvasinį pokalbį su kunigu. Svečiuose sesė Liucija iš Seleziečių vienuolyno.

 

 1. „Per juokus į geresnę santuoką“ (2017 06 18) (tik suaugusiems).

 

 1. „Protų mūšis“ (2017 06 21)

 

 1. „Vakaras su parapijos klebonu“ (2017 06 28)

 

 1. „Per juokus į geresnę santuoką“ 4 dalis. Data tikslinama

 

 

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2022-05-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2021
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio –vėliausiai iki 2025 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.