APIE MUS – Šventojo Jono Pauliaus II

 

“Jūs esate gyvoji Bažnyčia“.  Šv. Jonas Paulius II

 

 

 

 

KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė,  įsteigta 2013 m. lapkričio 4 d. tuometinio arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ dekretu,  veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorija apima ištisai arba iš dalies šiuos gyvenamuosius mikrorajonus: Giraitė, Linkuva, Maironiškiai, Milikoniai, Ramovės, Romainiai, Smėliai, Šilainiai, Užliedžiai, Vijūkai, juose gyvena virš 30 tūkstančių žmonių, toliau tebesikuria  gyvenamieji rajonai.

PARAPIJOS MISIJA. Terminas „parapija“ kildinamas iš graikiškos sąvokos „paroika“, reiškiančios „gyvenimą prie, šalia ko nors“. Tai primena išganymo istoriją, kada Abraomas paliko savo namus ir leidosi vedamas Viešpaties; kada Išrinktoji tauta keliavo Pažado žemės link. Ir šiandien Bažnyčia, Naujoji Dievo Tauta, keliauja naujo dangaus ir naujos žemės lnk. Keliauti kartu – didinga ir kilni misija. Keliaujančią Bažnyčią konkrečioje vietoje įprasmina parapijos. Tai Visuotinės Bažnyčios atspindys tam tikroje geografinėje aplinkoje, atliepiantis tam tikros bendruomenės poreikius. Tad parapija yra organiška struktūra, kurios neatsiejama dalimi yra kiekvienas narys.

PARAPIJOS VIZIJA. Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija – tarsi sala, jungianti kartas: jaunąją – per ugdymo įstaigų (darželių, gimnazijų) veiklą; brandžiąją – per aktyvų dalyvavimą įvairiakryptėje parapijos veikloje. Kartų bendradarbiavimas išugdys laisvą, teisingą, mylinčią Dievą, artimą, Tėvynę, asmenybę, gebančią savo ir kitų ateitį statyti ant bendražmogiškų ir krikščioniškų vertybių pamato.

PARAPIJOS TIKSLAI:

SIELOVADINIAI skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

VISUOMENINIAI:

 • Vaikams ir jaunimui padėti tapti visapusiškai atsakingomis asmenybėmis, išpažįstančiomis bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes.
 • Telkti, vienyti ir auginti šeimas bei bendruomenę. Bažnyčia – viena didelė šeima, Dievo tauta, keliaujanti ir veikianti istorijoje.
 • Kauno ir Lietuvos gyventojams – ugdyti istorinę, tautinę bei kultūrinę savimonę per parapijos organizuojamus renginius.

 

PARAPIJOS VEIKLOS: sielovadinė, liturginė, karitatyvinė, religiniai ir visuomeniniai renginiai, piligrimystės ir kt. veiklos (Plačiau kviečiame skaityti skyrelyje MALDOS IR KITOS GRUPELĖS).

 Nors parapija jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuoja įvairias religines bei Valstybinės šventes:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS

SIELOVADOS SRITYJE – stiprinti jaunimo ir šeimų sielovadas.

STATYBŲ SRITYJE- Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, apie kurį plačiau kviečiame skaitykite skiltyse BAŽNYČIOS STATYBA I ETAPAS  ir II ETAPAS .

Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.

________________________________________________________________________________

Pagrindinę Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos pajamų dalį sudaro juridinių bei fizinių asmenų aukos ir  2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Bendruomenė nuolat ieško rėmėjų, mecenatų, galinčių ir norinčių prisidėti prie gyvosios ir fizinės bažnyčios statybų.

________________________________________________________________________________

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo materialine auka bei dvasiniu artumu jau prisidėjo prie šios parapijos kūrimosi. Už visus geradarius kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį aukojamos Šv. Mišios.  Už Jūsų gerumą tegul dangiškasis Tėvas atlygina visa pranokstančia savo malone.

Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos el. knygelė

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2022-05-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2021
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio –vėliausiai iki 2025 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.