SUTVIRTINIMAS – Šventojo Jono Pauliaus II

JAUNIMO (15−18 m.) rengimas sakramentams 2019–2020 m. m. (registracija)

 

MIELAS JAUNIME IR TĖVELIAI (GLOBĖJAI),

JAUNUOLIAI (15–18 m.), norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą, turi užsiregistruoti, lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir sekmadienio šv. Mišias.

Jaunimo pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2019 m. spalio 6 d. ir tęsis iki 2020 m. gegužės mėn. (užsiėmimai vyks 1,5 val. per savaitę).

Katechezės metu jaunuoliai prisimins ir įtvirtins žinias apie Bažnyčios mokymą. Tikėjimo šviesoje kartu su katechete bendradarbiaudami ir diskutuodami aptars šiuolaikiniam jaunimui aktualias problemas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, burdamiesi į parapijos bendruomenę bus ugdomi atsiversti šv. Dvasios veikimui bei atvira širdimi priimti Jos teikiamas dovanas, pajusti ypatingą Dievo veikimą.

REGISTRACIJA vyksta tik internetu (parapijos internetinėje svetainėje www.jonopauliausparapija.lt)  nuo  2019 m. rugsėjo 3 d. iki spalio 5 d. – Jūsų registracija bus patvirtinta tik tuomet, kai užpildę internetu klausimyną į parapijos raštinę pristatysite KRIKŠTObei PIRMOSIOS KOMUNIJOS pažymėjimų (arba pažymų) kopijas (jas galima atsiųsti ir el. paštu katechetejp2@gmail.com) bei sumokėsite rinkliavą. Apie sėkmingą registracija būsite informuoti el. paštu kurį nurodysite anketoje.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais (globėjais) prasidės šv. Mišiomis 2019 m. spalio 6 d. 13.30 val.

Po jų parapijos klebonas ir katechetė suteiks informaciją, atsakys į klausimus.

 DALYVAVIMAS PRIVALOMAS!

 

ATMINTINĖ TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)

 1. Metinis įnašas katechezės išlaidoms – 55€ (rinkliavos už reikalingą literatūrą ir užsiėmimų jaunimui bei teminių susitikimų tėveliams organizavimą (35€ prašytume sumokėti registruojantis, likusius 20€ galite iki Naujų metų) DĖMESIO! Jei finansinės galimybės neleidžia, per dvi savaites nuo registracijos parašomas prašymas atleisti nuo mokesčio  klebonui ir paliekamas parapijos raštinėje.
 2. Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį privalomas. Kviečiame dalyvauti 10 val. jaunimo Mišiose.
 3. Visi jaunuoliai privalo dalyvauti dvejose rekolekcijose. Vienos (Šv. Dvasios savaitgalis) – rudenį; lytiškumo savaitgalis – pavasarį. Jų kaina 30 eurų. Pusę kainos apmokės parapija, pusę kainos (15 eurų) susimoka sutvirtinamasis (Jei finansinės galimybės neleidžia, atskirai informuokite katechetę ar kleboną).
 4. Katechezės vyksta visus mokslo metus, kartą per savaitę, trukmė – 1,5 Nevyksta tik atostogų metu: Rudens, Žiemos, Kalėdų, Pavasario, Velykų.
 5. Praleidusieji penkias šv. Mišias sekmadieniais arba penkias katechezes be pateisinamos priežasties yra braukiami iš sąrašų.
 6. Pasirengimą Sutvirtinimo sakramentui patvirtina klebonas, įvertinęs jaunuolio visų metų rengimąsi.
 7. Tėveliai (globėjai) bus kviečiami į jiems skirtus susitikimus „Alfa kursas“, kurie padės pagilinti tikėjimą.

Kodas 303188959, Baltų pr. 44B , LT- 48199  Kaunas  Tel. 867388552 , El. p.  katechetejp2@gmail.com  

Atsiskait. sąsk. Nr LT23 7300 0101 3793 8783 Swed bankas


 

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


 • Kviečiame Jus prisidėti įgyvendinant planuojamas statybas!
  Neatverdami savo piniginės, jūs galite paremti bažnyčios statybas, skirdami

  2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

   

  šiais būdais:

  •  užpildyti FR0512 formos 3 versiją ir pateikti / išsiųsti VMI;
  •  šią formą užpildyti ir pateikti internetu;
  •  kreiptis į parapijos raštinę, adresu Baltų pr. 44B, Kaunas (tel. +370 673 88552), kad padėtume Jums šią formą užpildyti ir išsiųsti.

  PRISIDĖTI GALĖSITE NUO 2018 m. sausio 1 dienos.