Mirė Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos altarista kunigas Vaclovas Aleksandravičius. – Šventojo Jono Pauliaus II

Pas Viešpatį iškeliavo kun. jubil. VACLOVAS ALEKSANDRAVIČIUS

(1916 – 1942 -2014)

 

2014 metų kovo 29 dieną, eidamas 98 – tuosius metus, mirė Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos altarista kunigas Vaclovas Aleksandravičius.

Vaclovas Aleksandravičius gimė 1916 metų gruodžio 13 dieną Čiobiškio miestelyje, Širvintų rajone, parapijos vargonininko šeimoje. Pradžios mokyklą Vaclovas baigė Nemaniūnuose 1928 metais. 1929 – 1935 metais mokėsi Alytaus gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją. Gavęs seminarijos vadovybės leidimą, nuo 1941 metų tęsė mokslą Kauno konservatorijos vargonų klasėje. Vyresnieji tada pripažino, kad Vaclovas Aleksandravičius turi aiškių gabumų ir yra perspektyvus muzikas.

1942 metų gruodžio 19 dieną, baigęs kunigų seminariją, Vaclovas Aleksandravičius buvo pašventintas kunigu ir dar kurį laiką studijavo Kauno konservatorijoje, tačiau 1943 metų kovo mėnesį, nebaigęs muzikos studijų pats pasiprašė skiriamas pastoraciniam darbui. Jo kunigystės pradžia buvo II pasaulinio karo metai, todėl labai dažnai keitėsi jo darbo vietos. Pirmoji paskyrimo vieta buvo Šiaulėnų parapija, kur jaunasis kunigas porą metų dirbo vikaru. 1945 metų balandžio mėnesį kunigas Vaclovas Aleksandravičius buvo paskirtas Krakių parapijos vikaru, tačiau, praėjus vos aštuoniems mėnesiams turėjo vykti į Baisogalą, kur pavadavo išvykusį parapijos kleboną. Dar po aštuonių mėnesių, grįžus į Krakes, jam buvo pavestos taip pat ir Dotnuvos Šv. Petro ir Povilo (Akademijos) bažnyčios rektoriaus pareigos, bet jas ėjo tik savaitę, nes buvo atleistas iš Krakių parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Paliepių parapijos klebonu. Ten užsibuvo tik mėnesį ir 1948 metų rugsėjo 15 dieną buvo paskirtas Šiluvos parapijos administratoriumi. Visi šie tarsi iš gausybės rago besipilantys paskyrimai yra gyvas atvaizdas tų neramių laikų, kuomet kunigams teko ieškoti, kaip kuo geriau pasitarnauti tikintiesiems, tuo pačiu jaučiant ateistinės valdžios priespaudą ir panieką.

1949 metų gegužės mėnesį kunigas Vaclovas Aleksandravičius paskiriamas Pabaisko parapijos klebonu, 1950 metų vasarį perkeliamas klebonu į Girdžius, o 1951 metų sausio mėnesį paskiriamas Vadžgirio parapijos klebonu. Šioje parapijoje jis jau užsibuvo kiek ilgiau. 1954 metų vasario 6 dieną skiriamas Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonu, o 1958 metais – Kauno Arkikatedros – bazilikos administratoriumi. Kurį laiką kunigui Vaclovui buvo pavesta aptarnauti ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto) bažnyčią. Arkikatedros administratoriaus pareigose kunigas Vaclovas Aleksandravičius išdirbo vienuolika metų, o paskui buvo perkeltas į Juodaičius klebono pareigoms. Ten išbuvo aštuonis mėnesius, po kurių 1969 metų sausį buvo paskirtas Skarulių parapijos klebonu, dar po metų – klebonu į Šimkaičius. 1973 – 1974 metais ėjo Upninkų parapijos administratoriaus pareigas, 1974 metais porą mėnesių buvo Rudiškių parapijos administratoriumi, o 1974 metų birželio 19 dieną buvo paskirtas Kriukų parapijos administratoriumi, kur darbavosi šešerius metus

1980 metais kunigas Vaclovas Aleksandravičius pasiprašė išleidžiamas į altariją. Pirmiausia buvo paskirtas Kauno Šv. Antano parapijos altarista, o 1981 metų gegužės 30 dieną perkeltas altaristos pareigoms į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapiją, kur darbavosi daugiau nei trisdešimt metų iki pat mirties.

Kunigas Vaclovas pasižymėjo atkakliu, gal kiek uždaru būdu, tačiau visuomet labai aukštai vertino savo kunigo pašaukimą, rūpinosi kaip galima tiksliau laikytis visų savo luomo reikalavimų. Gal ir dėl to kartais jo pasisakymai ar reikalavimai atrodė griežtoki, ne visuomet visiems suprantami ir priimtini, tačiau kunigas Vaclovas sugebėdavo išlikti savimi, visuomet paklusdamas teisėtiems savo viršininkų reikalavimams. Dar pirmaisiais jo kunigystės metais Šiluvos dekanas, pateikdamas jaunojo vikaro charakteristiką arkivyskupui, pažymėjo, kad kunigas Vaclovas nepaprastai mėgsta ir su įkarščiu pasineria į pastoracinį darbą. Toks jis išliko visą savo gyvenimą ir kiek galėdamas ėjo patarnauti tikintiesiems klausykloje, jam buvo neįsivaizduojama, kad būtų galima praleisti dieną, neaukojus Šv. Mišių.

Kunigas Vaclovas Aleksandravičius pašarvotas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos mažojoje bažnyčioje (Aukštaičių g. 4). Laidotuvių Šv. Mišios aukojamos kovo 31 dieną, pirmadienį, 15 valandą, po kurių kunigo Vaclovo Aleksandravičiaus žemiškieji palaikai bus palaidoti mažosios Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok savo ištikimam tarnui, Viešpatie!

Kunigas Vaclovas Aleksandravičius pašarvotas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos mažojoje bažnyčioje (Aukštaičių g. 4). Laidotuvių šv. Mišios aukojamos kovo 31 dieną, pirmadienį, 15 valandą, po kurių kunigo Vaclovo Aleksandravičiaus žemiškieji palaikai bus palaidoti mažosios Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.


 

Kauno I dekanato  dekanas                        mons. Vytautas Grigaravičius    

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 • I ETAPAS: BAŽNYČIOS KRYŽIUS

  2013 m. lapkričio 4 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įsteigta KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II PARAPIJA – tradicinė religinė bendruomenė – veikia juridinio asmens teisėmis, turi paramos gavėjo statusą. Šiuo metu parapijos teritorijos ribose gyvena virš 30 tūkstančių gyventojų, taip pat tebesikuria nauji gyvenamieji rajonai.

  PARAPIJOS TIKSLAI – skelbti Evangeliją ir gyventi pagal Ją; augti meilėje Dievui, Žmogui ir Tėvynei; šviesti, vienyti ir evangelizuoti parapijos bendruomenę; ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą ir bendrystę, telkti bendrai maldai; kviesti piligrimystei, savanorystei; siekti parapijos ir kitų bendruomenių bendrystės; būti atviriems ir svetingiems Lietuvos ir užsienio svečiams bei piligrimams.

  PARAPIJOS VEIKLA. Nors parapija dar labai jauna, bet turi aktyvią, savanoriškomis iniciatyvomis pasižyminčią bendruomenę. Čia veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų chorai. Kasmet vaikai ir jaunuoliai ruošiami Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, jaunavedžiai – Santuokos sakramentui. Suaugusieji tikėjimo žinias gilina „Alfa“ kurse. Parapijoje veikia įvairios maldos susitikimų grupelės: „Šeima – šeimai“, „Motinos maldoje“, „Eik į savo kambarėlį“, Švento Rašto skaitymo, jaunimo ir kt., taip pat organizuojamos piligriminės kelionės, atsinaujinimo dienos, Kauno šv. Jono Pauliaus II didieji atlaidai, į parapiją kviečiami įdomūs žmonės, kurie dalinasi savo gyvenimo ir tikėjimo patirtimi. Parapijoje teikiama materialinė ir socialinė pagalba: slaugomi ligoniai, lankomi globos namų gyventojai ir kt.

  Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija puoselėja meilę Dievui, žmogui ir Tėvynei. Organizuojamos įvairios religinės bei Valstybinės šventės:  Sausio 13-tosios, Vasario 16-tosios,  Kovo 11-tosios, Šv. Velykų, Užgavėnių, Motinos dienos, Tėvo dienos, Joninių, Liepos 6-osios, Kalėdų eglės įžiebimo, Šv. Kalėdų, Senųjų matų palydėjimo ir Naujų metų sutikimo šventes ir kt., kurios gausiai kas kart suburia parapijiečius bei svečius. Taip pat parapija aktyviai  prisideda prie dorovinių, socialinių, pilietinių bei patriotinių vertybių puoselėjimo, pasisako prieš nesąžiningumą, besaikį alkoholio vartojimą, smurtą šeimose.

  PARAPIJOS ARTIMIAUSIOS ATEITIES SIEKIS.  Pastatyti Kauno šv. Jono Pauliaus II bažnyčią, kuri dedikuojama Šv. Jono Pauliaus II asmeniui atminti ir Laisvei, kaip priminimui, kad visi „Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5,13). Tai istorinis ir unikalus projektas Lietuvoje, kuris perteiks Katalikų bažnyčios bei Lietuvos valstybės istoriją bažnyčios take, o vidines sienas  puoš medžio širdys, kuriose savo istoriją gali įprasminti ir TU! Paaukoję 100 EUR jūs ne tik paliksite savo istorijos pėdsaką ateities kartoms, bet taip pat ir prisidėsite prie naujos bažnyčios statybų. Kurkime istoriją kartu! Aukoti galima internetu www.jonopauliausparapija.lt skiltyje „prisidėti prie bažnyčios statybų“ arba auką atnešti į parapijos raštinę.

  Bažnyčios projektą sukūrė ir iki mirties tobulino šviesios atminties architektas Algimantas Kančas. Dabar jo darbus tęsia duktė G. Kančaitė ir MB „KANČO SUDIJA“.


  • Kviečiame prisidėti,

   Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio iki 2020-07-01.

   Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

   1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
   2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
   3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
   4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
   5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

       (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019
       (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
       (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
       (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303188959
       (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Bažnyčios statybai
       (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
           E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

   Jei norėtumėte skirti 1,2%  paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

   1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
   2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
   3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
   4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

   Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu jonopauliausparapija@gmail.com.